За контакти

Учредителен акт на ЕООД

Учредителен акт на ЕООД

Какво е учредителен акт на ЕООД?

Учредителния акт на ЕООД, както говори името му, е документ, приеман от Едноличния собственик на капитала при учредяването на дружеството. Документът съдържа всички важни данни за дружеството.
***
 
ЕООД е дружество с ограничена отговорност, в което капиталът е собственост на едно лице - Еднолично дружество с ограничена отговорност, Еднолично ООД или ЕООД.
---

Форма на учредителен акт на ЕООД:

 
При учредяването на ЕООД, в писмена форма се съставя учредителeн акт на ЕООД, който се подписва от едноличния собственик на капитала (ЕСК).
***
Тъй като учредителен акт на ЕООД е аналог на дружествен договор за ООД, той трябва да съдържа задължително следните данни:
- фирмата, т.е. наименованието на дружеството: Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "еднолично ООД” или ЕООД;
- седалището и адреса на управление на дружеството;
- предмета на дейност и срока на договора (обикновено се посочва, че дружеството се учредява безсрочно);
- името, ако едноличен собственик на капитала /ЕСК/ е физическо лице. Ако ЕСК е дружество – посочва се фирмата и единния идентификационен код на дружеството - едноличен собственик на капитала;
- размера на капитала и дали е внесен изцяло при регистрацията на дружеството;
- когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в учредителния акт се определят срока и условията за внасянето му. Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството.
- посочва се размера на дяловете, които при ЕООД се притежават изцяло от Едноличния собственик на капитала;
- управлението и начина на представителство - дали дружеството ще се представлява от един или повече управители. Ако управителите са повече от един – посочва се дали ще представляват дружеството заедно или поотделно.
***
Учредителния акт на ЕООД следва да бъде представен в Търговския регистър, за да бъде регистрирано дружеството или да бъдат вписани промени относно едноличното дружество с ограничена отговорност.
***

Учредителния акт на ЕООД се представя в Търговския регистър.

За да бъде вписано дружеството в търговския регистър (да бъде регистрирано), е необходимо заедно с останалите документи за учредяване, в ТР да се представи и учредителен акт на ЕООД. Актът се обявява публично в страницата на Търговския регистър. При извършване на справка за дружеството, този документ ще бъде публично достъпен на Интернет страницата на ТР. Ето защо е добра идея, при регистрацията да представите копие от учредителния акт, в който личните данни на едноличния собственик на капитала са заличени. В този случай в ТР ще се обяви акта със заличени лични данни и трети лица няма да имат свободен достъп до тях.
***
При изменение или допълнение на учредителен акт на ЕООД, в търговския регистър отново се представя за обявяване препис от него. Преписът съдържа всички изменения и допълнения и е заверен от органа, представляващ дружеството. Отново може да се представи копие от учредителния акт, в който личните данни на едноличния собственик на капитала са заличени, за да бъде то обявено в ТР.
***
При учредяване на дружеството може да се предвиди, голям брой решения, вземани по принцип от управителя, да бъдат от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала. Това следва да се отрази в учредителния акт. Такива решения могат да бъдат например получаване на банкови кредити от дружеството и предоставяне като обезпечение на имущество - собственост на дружеството. Тази защитна мярка би имала смисъл, ако управителят на ЕООД-то е лице, различно от Едноличния собственик на капитала.