За контакти

Общи условия

Посещавайки и регистрирайки се в Уебсайта www.novafirma.bg Вие декларирате, че разбирате и приемате да спазвате настоящите Общи условия и потвърждавате съгласието си да използвате Уебсайта по начин, съобразен с всички изисквания на Общите условия, Законите на Република България и Европейското общностно законодателство.

 

 
Общи условия за ползване на услуги, предоставяни чрез уебсайт novafirma.bg и информация относно защита на личните данни, в сила от 10.10.2018г.

 

 
Този документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  услуги посредством Уебсайта novafirma.bg, задължителната информация за потребителя съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД) и Политика за използване на бисквитки (Cookies). С този документ се уреждат отношенията между „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД и потребителите на предоставяните чрез уебсайта novafirma.bg („Уебсайта”) услуги, включително даването на изричното съгласие на потребителя за обработване на лични данни, като приемането на тези общи условия има силата на договор между „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  и потребителя.
„Бизнес Уеб Сървисиз” ООД (ДРУЖЕСТВОТО) е търговско дружество, регистрирано в ТР при АВп, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул.”Съединение” № 5, и с ЕИК 205079808, e-mail: info@novafirma.bg, което предоставя услугите, описани в настоящите Общи условия, посредством администрирания от него Уебсайт novafirma.bg (https://novafirma.bg).
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД , чрез Уебсайта novafirma.bg, предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги („Услугите”), предвидени в тези Общи условия и при спазване на определените в Общите условия изисквания. С потвърждаване на желанието си за ползване на услугата, потребителят потвърждава изричното си предварително съгласие по смисъла на чл.57, т.1 от ЗЗП и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като услугата бъде изпълнена изцяло от "Бизнес Уеб Сървисиз"ООД.
1.2. Част от Услугите се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ безплатно, а именно:
- достъп до и използване на услуги и информация, достъпни посредством Уебсайта – новини, въпроси и отговори, статии, информация за предстоящи събития, електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго съдържание;
- Услугата „Информационен бюлетин” - осигурена възможност за абониране на ПОТРЕБИТЕЛЯ за информационен бюлетин (напомняне) за предстоящото изтичане на срокове за изпълнение на законови задължения на потребителите и Новини относно новостите в уебсайта novafirma.bg, които да бъдат получавани на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ е-мейл ;
- услугата „Търсене”, свързана с възможност за автоматизирано търсене на информация, съгласно критерии или посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ключови думи;
- други услуги, предоставяни на нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта;
1.3. Използването на някои от услугите на Уебсайта е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителско име и паролата. Такива са:
- услугата “Регистрация на дружество”, състояща се във въвеждане на данни от потребителя и получаване по е-мейл на изработени необходимите документи за регистрация на търговско дружество и подробни указания или разпечатването им от уебсайта ;
- услугата “Вписване на промени в търговско дружество”, състояща се във въвеждане на данни от потребителя и получаване по е-мейл на изработени документи за вписване на промени в търговско дружество или разпечатването им от уебсайта ;
- услугата “Обявяване на Годишни финансови отчети в ТР”, състояща се във въвеждане на данни от потребителя и получаване по е-мейл на изработени документи за Обявяване на Годишни финансови отчети в ТР или разпечатването им от уебсайта ;
- други услуги, предоставяни на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта;
1.4. Услугата „Информационен бюлетин” представлява получаване на напомняния по e-mail за изтичащи срокове за законови задължения на потребителите и новини относно новостите в уебсайта. Услугата се предоставя на регистрирани и на нерегистрирани потребители, които могат да получат достъп до услугата и абонамент за Информационен бюлетин (напомняне) след като въведат потребителско име (е-мейл адрес) и потвърдят желанието си за абонамент през изпратен линк на електронната им пощенска кутия. Информационният бюлетин на Сайта се разпространява безплатно сред потребителите на Сайта, които изрично са заявили желанието си да се абонират за неговото получаване. За всички потребители е осигурена леснодостъпна възможност за прекратяване на абонамента.
1.5. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД , във връзка с предоставянето на услуги посредством Уебсайта, се уреждат съгласно правилата на описаните в Уебсайта условия за ползване на съответните услуги.
ІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
2.1. Настоящите Общи условия се прилагат както в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта („регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ”), така и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на Уебсайта („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на  услугите по т.1.2 от Общите условия.
2.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.novafirma.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта.
2.4. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  с оглед допълването на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, връзка с приети законодателни промени и/или при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение на други условия.
2.5. При извършване на промени в Общите условия, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуване на съобщение за промяната им в раздела „Новини” на Уебсайта novafirma.bg. ДРУЖЕСТВОТОпредоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ едноседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
2.6. Общите условия и измененията в тях се прилагат и за вече регистрирани към датата на влизането им в действие ПОТРЕБИТЕЛИ. В случай на несъгласие с промените в Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да прекрати договора с „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  за ползване на услугите като прекрати регистрацията си. В този случай „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има право да изтрие от сървърите си цялото разположено от потребителя съдържание.
ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3.1. С всяко ползване на услуги и информация на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта novafirma.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от която и да е Интернет страница на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
3.2. За да използва услугите по т. 1.3.от Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира,като попълва електронна форма за регистрация,достъпна online в Интернет на страницата http://novafirma.bg. В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
3.3. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на novafima.bg данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има право да откаже регистрацията.
3.4. В случай на предоставяне на неверни данни, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на потребителя. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим online до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта novafirma.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД .
4.3. При ползване на Услугите на Уебсайта novafirma.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на сървър на novafirma.bg  потребителско съдържание, включващо лични данни, единствено в случай, че е носител на съответните права върху него или е получил правото да го използва на валидно правно основание.
4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  Услуги да не зарежда, разполага на сървър на novafirma.bg  и да не прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин Потребителско съдържание – лични данни на трети лица без съгласието тези трети лица, както и всякакви други текстове, противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация,които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица (освен със съгласието на титуляра на правото), съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и нарушаващи по какъвто и да ило начин имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица .
4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  услуги да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия и да уведомява незабавно „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги, както и да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време и по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  Услуги, като деактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта, съответно преустанови използването на Услугите. От момента на прекратяване на регистрацията, договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с настоящите Общи условия. Деактивирането на предоставянето на определени Услуги не води до прекратяване на договора. За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ договорът между страните се счита за автоматично прекратен от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 1.2.
4.7 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги, както и за да не извършва злоумишлени действия, включително чрез използуване на методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД
5.1. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
5.2. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност както за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, така и за вида и характера на Потребителското съдържание. ДРУЖЕСТВОТО няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не носи отговорност при произтекли неблагоприятни последици за потребителя, вследствие на неправилно въведени от него данни при ползване на услугите на уебсайта.
5.3. В съответствие с изискванията на действащото Българско законодателство „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  съхранява данни, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на ДРУЖЕСТВОТО и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
5.4. В случай на неизползване на Потребителския профил в продължение на 365 дни, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има право да спре достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил след 30 дневно предизвестие изпратено на посочения е-мейл. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви желанието си да продължи използването на услугите, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има право да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен. Не може да бъде прекратена по реда на настоящата разпоредба регистрацията на потребител, който разполага с авоари в портфейла на личния си профил.
5.5. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта novafirma.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД . ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта novafirma.bg.
5.6. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има право да изпраща търговски съобщения до регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ и до тези, направили абонамент за Информационен бюлетин, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  на посочения от него адрес на електронна поща.
5.7. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания. ДРУЖЕСТВОТО няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание от Уебсайта по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е въвел.
5.8. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение публикувано в раздел „Новини” на Уебсайта.
VІ. ПРАВА НА „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
6.1. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на ДРУЖЕСТВОТО, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, на действащото българско законодателство или на настоящите Общи условия, до разрешаването на спора с акт на компетентен орган .
6.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия съгласно полученото разпореждане.
6.3. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има правото без предизвестие да деактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ по преценка на ДРУЖЕСТВОТО или когато съгласно получена от трети лица информация се констатира, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.
6.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
6.5. В горните случаи „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.
VІІ. АВТОРСКИ ПРАВА
7.1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, материали, дизайн, производствен опит, идея, оформление, графики, изображения, текстове и т.н., публикувани в Уебсайта са собственост на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  и/или на неговите партньори и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение иможе да доведедо гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право дапродават, модифицират, дистрибутират или показват не принадлежащо имсъдържание публичноилистърговска цел под каквато и да е форма. ПОТРЕБИТЕЛИТЕполучават правотода разпространяват безплатно и неограничено информацията за услугите, предоставяни от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД , а при цитиране на информация от Уебсайта се задължават да се позовават на сайта и да посочватлинк към него.
7.2. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  неизключителното право да го използва, записва и съхранява, включително да предлага достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до него. Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървъра novafirma.bg, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
7.3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползванеипри условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  или друг автор.
7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което въвежда чрез ползването на услугите на Уебсайта.
7.5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
7.6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени, той следва да уведоми „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с ДРУЖЕСТВОТО. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  по своя преценка предприема действията, посочени в раздел VІна настоящите Общи условия.
VІІІ. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕТО В УЕБСАЙТА
8.1. Съдържанието в Уебсайта e собственост на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  и/или на неговите партньори, клиенти и потребители. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД не гарантира точността, изчерпателността и актуалността на информацията, съдържаща се в Сайта и по-специално в раздела "Въпроси и отговори”, тъй като информацията съдържаща се в съответния отговор е актуална към датата, на която е публикувана.
8.2. Съдържанието на Сайта е предоставено с информационни цели и не следва да се възприема като правна консултация. Отговорите, които „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  публикува в рубриката "Въпроси и отговори" не следва да се възприемат като правен съвет, базиран на конкретни и изчерпателни факти и обстоятелства по определен правен въпрос. Информацията е предоставена с обща информационна цел, а не като решение на индивидуален специфичен правен проблем, за решението на какъвто следва да се обърнете към правоспособен адвокат.
8.3. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  си запазва правото да не отговаря на въпроси, за които счете, че попадат извън темата на Уебсайта или представялват правна консултация по смисъла на Закона за адвокатурата. Въпросите на потребителите и отговорите се публикуват в раздел „Въпроси и отговори” на Уебсайта и са общодостъпни за всички, които посещават Сайта. Не се поемат гаранции относно срокове за отговор на изпратените въпроси. Отговорите, които се публикуват в тази рубрика не представляват правна консултация доколкото не са решение на индивидуален правен проблем базиран на конкретни и изчерпателни факти и обстоятелства по определен правен въпрос, а представляват систематизирана общодостъпна информация от публичното пространство или описание на фактическите действия, необходими за предприемане от потребител в общия случай, с цел потребителят да извърши сам действията, необходими за получаване на търсения резултат от услугите, предоставяни от уебсайта .
ІХ. ОТГОВОРНОСТ.
9.1. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но в случаите когато предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните безплатни Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  умишлено или при проявена груба небрежност.
9.2. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията във въвежданите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ данни. Освен това, ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за произтеклите за трети лица вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта.
9.3. “„Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ДРУЖЕСТВОТО, то не носи отговорност за евентуален противоправен характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
9.4. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на форсмажорни обстоятелства или на такива извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп, злоумишлени действия или намесана трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ДРУЖЕСТВОТО и други.
9.5. “„Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
9.6. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайтаили вследствие на ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите.
9.7. Страните приемат, че „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ДРУЖЕСТВОТО с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  уведомява на страницата на Уебсайта ПОТРЕБИТЕЛИТЕза възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
9.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ДРУЖЕСТВОТО за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
9.9. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Уебсайта, независимо дали е дало или не съгласие за това.
Х. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка със съдържание, което ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпно чрез ползване на предоставените в Уебсайта Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
10.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.
10.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларациите по тези Общи условия.
10.4. Задълженията на лицата по настоящия раздел ХІ продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 
ХІ. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА,ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
11.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име, представляващо посочен от потребителя адрес на електронна пощенска кутия (е-мейл адрес), посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите по т. 1.3и 1.4.
11.2. Паролата представлява съчетание от букви, цифри и знаци, и заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил и до възможност да се ползват Услугите по т. 1.3.
11.3. В случай на забравена парола ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност за достъп до профила си през връзка „забравена парола”, която чрез изпратена на посочения е-мейл адрес хипервръзка позволява посочване на нова парола.
11.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Администратора на лични данни в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
11.5. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставена в процеса на регистрация и при въвеждане на данни за ползване на услугите на Уебсайта, която се съхранява на сървър на novafirma.bg  . Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или деактивира използването на различни услуги, да управлява съдържанието, да актуализира данните, да променя паролата си, да прекрати регистрацията си в Уебсайта и др.
11.6. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Администраторът на лични данни може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.
ХІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
12. Задължителна информация относно защита на личните данни
От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година /General Data Protection Regulation/ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО или  Общ регламент относно защитата на данните  ( ОРЗД).  Регламентът си е поставил за цел да защити данните на физическите лица от държавите членки на ЕС и да уеднакви нормативната уредба на обработката на лични данни.
Дружеството – собственик на уебсайта novafirma.bg е администратор на лични данни (АЛД) по предоставяните услуги на своите клиенти. Към датата на приетите промени в настоящите общи условие, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД (Администраторът на лични данни или Администатора) е собственик на уебсайта novafirma.bg и отговаря на всички изисквания на новия ОРЗД, като събираме данни на лицата доколкото са необходими за предоставянето на услугите ни и ги пазим за период, не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите, поискани от Вас, като ги съхраняваме отговорно и законосъобразно. Дружеството извършва дейността си при спазване на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Едновременно с приемане на общите условия на уебсайта novafirma.bg, Вие изразявате изрично съгласието си за обработване на въведените от Вас лични данни за целите на предоставяне на услугите на уебсайта novafirma.bg, като давате съгласието си  на администратора на лични данни и обработващите лични данни (дружеството - собственик на уебсайта и негови служители и правопримници), както и на физическите лица, обработващи личните данни, предоставени от Вас в уебсайта novafirma.bg.
12.1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
12.1.1 Администраторът на лични данни събира и обработва лични данни (предоставено от потребителя съдържание) във връзка с предоставянето на услугите на сайта и за сключване на договори с дружеството на основание 12.6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на изрично получено съгласие от Вас като потребител и/или изпълнение на задълженията по договор с Вас и/или спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни и/или за целите на легитимния интерес на администратора на лични данни.
12.1.2. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като потребители на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.
Когато възлагате на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД действа в качеството на обработващ личните данни.
В случаите по предходното изречение, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД действа единствено по Ваша инструкция като потребител на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като потребител на услугата избирате да заредите в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали потребителят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Администатора в този случай се ограничава до съобразяване с инструкциите на потребителя  на услугата съгласно договора и общите условия и до предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.
12.1.3. В случай, че предоставеното от потребителя  на услугата съдържание включва лични данни, той декларира, че е носител на съответните права, като дава изрично своето съгласие за обработването им и декларира, че има правото да използва въведените в уебсайта лични данни в съответствие с ОРЗД и че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие за обработването на личните му данни от уебсайта за предоставяне на услуга от novafirma.bg, като потребителят е придобил това право от субекта на данните на законово, договорно или друго правно основание (включително в случаите на гестия), както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия е в интерес на третото лице и не нарушава неговите лични или други права и свободи.
12.1.4. Отказът от или липсата на съгласие за обработването на лични данни прави невъзможни регистрацията в уебсайта с цел ползването на платените услуги на novafirma.bg, тъй като за предоставянето на тези услуги и генерирането на документите от сайта се извършва обработване на лични данни. Въпреки това, ако желаете да ползвате наши услуги без да имате регистрация в сайта и/или без да дадете съгласие и да предоставите лични данни, молим да се свържете с нас на емейла на сайта, като посочите съответната платена услуга, която желаете да ползвате. В този случай, след заплащане на цената на исканата услуга, ние ще Ви изпратим пълен комплект документи, в които ще можете на ръка да впишете съответните лични данни.
12.1.5. Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на тяхната сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки, в съответствие с принципа на цялостност и поверителност на данните съгласно ОРЗД;
12.2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
12.2.1 Администраторът на лични данни събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите  услуги и за сключване на договор с дружеството с цел създаване на профил и осигуряване на функционалност при предоставянето на услугите ни и/или обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга и/или изпращане на информационни съобщения и съобщения за промоционални условия, нови услуги и промени в услугите и др и/или индивидуализация на страна по договора и/или за счетоводни цели;  Могат да се събират лични данни и за статистически цели, с цел защита на информационната сигурност;
Личните данни се събират за конкретните, изрично указани по-горе и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели
12.2.2. Администраторът на лични данни прилага по отношение на личните данни принципите, установени в Общия регламент относно защитата на данните, а именно: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването; ограничение на целите за които се събират и обработват данните; свеждане на данните до минимум и точност; съотносимост с целите на обработката; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност; точност и актуалност на данните; осигуряване на високо ниво на сигурност на личните данни:
12.2.3.При обработването и съхранението на личните данни, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимните си интереси - в изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
12.3. Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от  Администратора на лични данни
12.3.1. Администраторът на лични данни извършва следните операции с личните данни за следните цели:
12.3.1.1. Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваните услуги и да управлявате съдържанието на услугите през създадения административен панел. Извършена е оценка на въздействието и длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за  услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на  ОРЗД.
12.3.1.2. Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
12.3.1.3. Изпращане на емейл с документи в изпълнение на сключен договор с потребителя, с цел  изпълнение на задълженията на «Бизнес Уеб Сървисиз»ООД по предоставяне на услугата – целта на тази операция е изпълнение на договора с клиента и неговото администриране;
12.3.1.4. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е управление на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, промоционални условия на услуги и др., както и уведомлемия съгласно договора за предоставяне на услугата.
12.3.1.5. Изпращане на информационен бюлетин -  целта на тази операция е управление на процеса по изпращане на информационен бюлетин (напомняне) за предстоящи срокове и законови задължения до потребителите, които изрично са заявили, че желаят да го получават. Въз основа на извършена оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Изпращане на информационен бюлетин “ е допустима за извършване и обработването е необходимо, за да бъдат защитени интереси на потребителя, като предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на  ОРЗД.
 
12.3.2. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
12.3.2.1. Данни на потребител: индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, населено място)
12.3.2.2. Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребител и осъществяване на връзка с него чрез изпращане на информация, включително за изпращане на генерирани документи при ползване на услуга, а при изразено желание – и информационен бюлетин и/или рекламни съобщения;
12.3.2.3. Основание за обработка на личните данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б)  ОРЗД.
12.3.2.4. Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако сте адвокат и желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес на кантора, личен номер под който сте вписани и при коя адвокатска колегия.
12.3.2.5. Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил.
12.3.2.6. Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б)  ОРЗД.
12.3.3. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  във връзка с предоставяните услуги на потребителя обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
12.3.3.1. Данни: индивидуализиращи данни (име, презиме, фамилия, ЕГН или дата на раждане, населено място, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя за ползване на Услугите на Уебсайта), включително при хипотезата на гестия.
12.3.3.2. Цел, за която се събират данните: данните са необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна - предоставяне на услугата на потребителя чрез изпращане на генерирани документи от уебсайта;
12.3.3.3. Основание за обработка на личните данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД и субекта на данните се създава договорно отношение (включително в случаите на гестия), на което основание обработваме личните данни – чл. 6, ал. 1, б. (б)  ОРЗД.
12.3.4. При използване на novafirma.bg, може автоматично да бъде запазена определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на уебсайта във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри, където е разположен уебсайта и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение дружеството-АЛД съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия и съгласието му за обработване на личните данни с оглед изпълнението на изискванията на принципа на отчетност съгласно ОРЗД.
12.3.4.1. Други данни, които „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД събира данни за използвания IP адрес.
12.3.4.2. Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
12.3.4.3. Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на  ОРЗД. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от  ОРЗД;
12.3.4.4. Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
12.3.4.4. Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
12.3.4.5. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между дружеството - АЛД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б)  ОРЗД.
12.3.5. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.
12.3.6. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
12.4. Срок на съхранение на личните Ви данни
12.4.1. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
12.4.2. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администатора или друго.
12.4.3. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
12.5. Предаване на вашите лични данни за обработване
12.5.1. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
12.5.2. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез отправено искане във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
12.6. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
12.6.1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администатора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
12.6.2.”Бизнес Уеб Сървисиз” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
12.6.3.С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще бъде изтрит.
12.7. Право на достъп
12.7.1. Вие имате право да изискате и получите от Администатора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
12.7.2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас  и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
12.7.3.”Бизнес Уеб Сървисиз” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
12.7.4.Предоставянето на достъп до данните е безплатно. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
12.8. Право на коригиране или попълване
12.8.1. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД.
12.9. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
12.9.1. Вие имате правото да поискате от Администатора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
12.9.1.1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
12.9.1.2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
12.9.1.3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
12.9.1.4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
12.9.1.5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД;
12.9.1.6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от ОРЗД.
12.9.2. Администраторът на лични данни не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора на лични данни или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
12.9.3. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до администратора на лични данни, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред администратора, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на администратора.
12.9.4. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД не изтрива данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
12.10. Право на ограничаване
12.10.1.  Вие имате право да изискате от администратора на лични данни да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
12.10.1.1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността им;
12.10.1.2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
12.10.1.3. администраторът на лични данни не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
12.10.1.4. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора на лични данни имат преимущество пред Вашите интереси.
12.11. Право на преносимост
12.11.1. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
12.11.2. Вие можете да поискате от Администатора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
12.12. Право на получаване на информация
12.12.1.  Вие можете да поискате от Администатора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
12.13. Право на възражение
12.13.1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
12.14. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
12.14.1. Ако Администаторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще Ви съобщим за нарушението без ненужно забавяне, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
12.14.2. Администаторът не е длъжен да Ви уведомява, ако  е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви или уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
12.15. Лица, на които се предоставят личните ви данни
12.15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
12.16. Други разпоредби
12.16.1. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
12.16.2 Информация относно Администратора на лични данни
Наименование „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД
ЕИК: 205079808
Седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция:
гр. Бургас, ул. «Съединение» № 5, ет.3
Адрес на упражняване на дейност: гр. Бургас, ул. «Съединение» № 5, ет.3
E-mail: info@novafirma.bg
Телефон.: 0899 944 080;
 
12.16.3.  Длъжностно лице по защита на личните данни:
Име: Адвокат Росиана Василева – Бургаска адвокатска колегия;
Идентификационен номер: Регистрирана в БАК с Личен номер:1600065180
Седалище адрес на кантора/адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. «Съединение» № 5
 
12.16.4. Предприели сме необходимите мерки с цел гарантиране на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД и ОРЗД, предоставените лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. ДРУЖЕСТВОТО е положило необходимата грижа в съответствие със ЗЗЛД и ОРЗД да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн. Разкриване на такива данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
12.16..5. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим online до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира или заличава своите лични данни, съхранявани от Администатора .
12.16.6. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ОРЗД. ДРУЖЕСТВОТО полага дължимата грижа за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
12.16.7. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ ясно е обозначен доброволния характер на предоставяне на данните и липсата на последици от липса на съгласие за предоставяне – потребителят може да ползва платена услуга и в случаите на липса на съгласие за обработване на данни в съответствие с т.12.1.4. от настоящите Общи условия. Заедно с приемането на  Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично изразява съгласието си въведените от него лични данни да бъдат обработвани в съответствие с настоящите Общи условия и  по предвидения в Закона за защита на личните данни и ОРЗД начин.
12.16.8. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има правото да обработва статистическа информация /различна от лични данни/ за посещаемостта на сайта.
12.17. Политика за използване на бисквитки (Cookies)
12.17.1. Уебсайтът novafirma.bg може да събира определена информация чрез технологии като "бисквитки" (“cookies”), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или устройство). "Бисквитките" са малки текстови файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се използват във връзка с "бисквитките". Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб страница или част от уеб страница. Уебсайтът novafirma.bg може да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукис (cookies) пиксели и локално хранилище.
12.17.2. Сайтът novafirma.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки сайта, Вие приемате използването на бисквити.
12.17.3. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Видове бисквитки, които използваме:
12.17.3.1. Задължителни бисквитки: Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, активация на профил и др.
12.17.3.2. Аналитични бисквитки: Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
12.17.3.3. Функционални бисквитки: Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да запомняте език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
12.17.3.4. Бисквитки за прецизно таргетиране: Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която не е от значение за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.
12.17.4. В браузъра, който използвате, можете да направите настройки на бисквитките, които получавате от нашия сайт. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
 
12.17.5. Възможно е нашия уебсайт да съдържа линкове към уебсайтове или приложения на трети страни, включително на наши партньори. Следва да бъдете информирани, че е възможно тези уебсайтове на трети страни също да използват бисквитки. Ние не осъществяваме контрол върху тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност във връзка с бисквитки, които те използват или достъпват. В случай че изберете някой от тези линкове или приложения, следва да бъдете информирани, че същите имат собствени политики за бисквитки. Поради това, молим да се запознаете с политиките за бисквитки на други уебсайтове или приложения, преди да осъществите достъп до тях.
 
12.18. Мерки за сигурност предприети от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД по отношение сигурността на личните данни
12.18.1. Сигурността на информацията и личните данни, въвеждани от Вас в сайта novafirma.bg е важна за нас. Освен че положихме всички усилия, за да отговорим напълно на изискванията на новия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, за хостинга на уебсайта ни се доверихме на Суперхостинг.БГ, които преди три години са внедрили изцяло нова, разработена от тях, система за сигурност на цялата им инфраструктура – SH Protect. Тя работи на няколко нива и всеки ден блокира десетки хиляди опити за компрометиране на клиентски сайтове и клиентска информация, включително и лични данни. Суперхостинг всеки ден добавят в нея нови правила и се грижат информацията на техните, съответно и нашите клиенти, да е защитена на най-високо ниво. Суперхостинг.БГ са внедрили цялостна система за защита от DDoS атаки. Системата за защита от DDoS засича 95% от познатите типове DDoS атаки и непрекъснато се актуализира спрямо новорегистрираните атаки.
 
ХІІІ. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
13.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.1 или т. 3.2.
13.2. Договорът се сключва на български езикиима действие за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 1.2., аза регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ –от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на регистрацията мупо редаи начините, предвиденив Общитеусловия.
13.3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните може да се прекрати и при преустановяване на дейността на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД или прекратяване на поддържането на Уебсайта novafirma.bg- без предизвестие от страна на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД, по взаимно съгласие на страните за прекратяването или в други предвидени в закон случаи. При несъгласие с Общите условия, потребителят може да едостранно без предизвестие да прекрати договора си с „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД . В тези случаи никоя от страните няма право да претендира да изплащането от другата страна на компенсации и/или обезщетения.
13.4. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите си, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.
ХІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
14.1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, изпратени поелектронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
14.2. С приемане на настоящите Общи условия, страните сключватдоговор помежду си и изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата електронна пощенска кутия, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението се счита постъпването му в сървърите на Уебсайта. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на съобщението или изявлението, то за получаване муот потребителяе достатъчносамо с изпращането му от Администатора , дори ако то не е било получено.
14.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или обичайната практика.
14.4. Уебсайтът се поддържа от Администатора  посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
14.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
14.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентниясъд в град Бургас.
ДЕФИНИЦИИНА ТЕРМИНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Зацелите на тълкуването на настоящите Общи условия изброените термини са използвани със следното значение:
1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
2. "Електронна препратка", „хипервръзка” или „връзка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница или информационен ресурс.
3. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, които са в протоворечие с правилата на Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,и други,както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
4. "Интернет страница" е част от уебсайт.
5. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
6. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко пълнолетно физическо лице, което в лично качество или като представител на друго физическо или юридическо лице използва някоя от предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси. Регистрация се допуска само за пълнолетни лица. Нашите Услуги не са предназначени за лица под 18 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 18-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 18 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен и ползва някои от безплатните услуги на Уебсайта, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.
7. „Потребителски профил” е обособена част в Уебсайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД , като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до въведените от него данни при използване на услугитеи генерираните документи, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.
8. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри и символи, представляващ посочения от потребителя адрес на електронна пощенска кутия (е-мейл адрес) посредством които той се индивидуализира в Уебсайта.
9. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
10. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на “„Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  с оглед те да бъдат достъпни за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта.
11. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация, необходима за предоставяне на услугите от Уебсайта.
12. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
13. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 
 *******
Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  от 10.11.2018г., в сила от 10.11.2018г.
„Бизнес Уеб Сървисиз” ООД  си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като публикува съобщение за промените в Общите условия в раздел „Новини” в Уебсайта. Потребителят има право, в случай че не е съгласен с направените промени в Общите условия, във всеки момент да прекрати регистрацията си и да преустанови ползването на услугите, предоставяни от „Бизнес Уеб Сървисиз” ООД
Чрез зареждането на Интернет страницата novafirma.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и приема Общите условия и се задължава да ги спазва.