За контакти

Адрес на управление на ООД и ЕООД

Съгласно определението, дадено от чл. 12, ал.2 от Търговския закон, адресът на търговеца е адресът на управлението на дейността му.

Адресът на управление на ООД и ЕООД следва да е в населеното място (град или село), където е седалището на дружеството /съгл. разпоредбата на ал.1 на чл.12 от ТЗ/.

***

Адрес на управление на ООД и ЕООД***

Адресът на управление на ООД и ЕООД е мястото (физическия адрес - ж.к./ул./№ и т.н.), от което се управлява дейността на дружеството – там се взимат решенията, свързани с дейността, например решенията на Общото събрание (ОС) на дружеството обикновено се вземат след провеждане на събрание на ОС на този адрес.

Там ще се получава кореспонденцията на дружеството с държавните и общински органи, както и с трети лица. На този адрес дружеството ще бъде търсено от Националната агенция за приходите, съдилищата и т.н. Ако дружеството има съдебни дела или производства при съдия изпълнител, призовките и съобщенията ще бъдат получавани на този адрес.

Кореспонденция на дружеството по сключени договори също ще бъде получавана на адреса на управление, освен ако в договора изрично не е уговорено друго.***

Разлика между адрес на управление и адрес за кореспонденция с НАП:

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС предвижда възможност в Търговския регистър освен седалище и адрес на управление, да бъде вписан и адрес за кореспонденция с НАП. Това е адресът, на който органите на НАП ще търсят дружеството при необходимост и където ще отиват всички проверки и запитвания от НАП. Останалата кореспонденция на дружеството ще бъде получавана на адреса на управление.

Ако по партидата на дружеството в Търговския регистър не е вписан адрес за кореспонденция с НАП, кореспонденцията ще бъде изпращана от НАП на адреса на управление.

И след регистрацията на дружеството можете да впишете в Търговския регистър адрес за кореспонденция с НАП.

***

Промяна на адрес на управление на ООД и ЕООД

Възможно е да се наложи промяна на адреса на управление на дружеството след регистрацията му.

Може да се направи промяна само на адреса на управление, като градът (седалището) остане същият, но се променя адресът ИЛИ могат да се сменят и седалище и адреса на управление.***

За промяна в обстоятелствата на ООД и ЕООД се дължи една такса на ТР независимо от броя на обстоятелствата, които се променят – дори са се променят и името на дружеството и седалището и адрес на управление и предмет на дейност, таксата на ТР ще бъде 30 лв. ако занесете документите на място в Агенция по вписванията или 15 лв. ако подавате документите по електронен път.

***

С промяната се изменя дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД, за което е необходимо да се вземе решение на Общото събрание на съдружниците в ООД,съответно на едноличния собственик на капитала при ЕООД. За решението за промяна на адрес на управление не се изисква нотариална заверка на протокола от Общото събрание на ООД, съответно на Решението на едноличния собственик на капитала при ЕООД.***

Необходими документи за процедурата:

- Протокол на Общото събрание на ООД с решение за промяната и за вписване в ТР на новия адрес на управление;

- Декларация от управителя относно истинноста на декларираните обстоятелства – по чл.13.4 от ЗТР;

- Платежен документ за внесена такса за вписването – по сметката на ТР;

- Заявление А4 по образец на ТР, в което са отразени промените;

***