За контакти

Дружествен договор на ООД

 

Дружествен договор на ООД е документ, приеман от Общото събрание на съдружниците при учредяването на дружеството. Документа съдържа всички важни данни за дружеството.

ООД е дружество с ограничена отговорност, в което капиталът е собственост на две или повече лица.
 
При учредяването на дружеството, в писмена форма се съставя дружествен договор на ООД, който се подписва от съдружниците - собственици на капитала. Съдружник, който не може да присъства лично при учредяването, може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариално заверен подпис.
***
Всеки дружествен договор на ООД трябва да съдържа задължително следните данни:
 
- фирмата, т.е. наименованието на дружеството; Фирмата на дружеството трябва да съдържа и означението "Дружество с ограничена отговорност" или "ООД";
- седалището и адреса на управление на дружеството;
- предмета на дейност и срока на договора (обикновено се посочва, че дружеството се учредява безсрочно);
- имената и/или съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците (ако има съдружници – юридически лица);
- размера на капитала и дали е внесен изцяло при регистрацията на дружеството;
- когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в дружествения договор се определят срока и условията за внасянето му. Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството.
- размера на дяловете, с които съдружниците участвуват в капитала;
- управлението и начина на представителство - дали дружеството ще се представлява от един или повече управители. Ако управителите са повече от един, трябва да се посочи, дали те ще представляват дружеството заедно или поотделно.
- предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
- други права и задължения на съдружниците.
***

Дружествен договор на ООД се представя в Търговския регистър.

 
За да бъде регистрирано дружеството или да бъдат вписани промени относно дружеството с ограничена отговорност в ТР се представя дружествен договор.
 
За да бъде вписано в търговския регистър (да бъде регистрирано) дружеството, е необходимо заедно с останалите документи за учредяване, в ТР да се представи и дружествен договор на ООД. Актът се обявява публично в страницата на Търговския регистър. При извършване на справка за дружеството, този документ ще бъде публично достъпен на Интернет страницата на ТР. Ето защо е добра идея, при регистрацията да представите копие от дружествения договор, в който личните данни на съдружниците са заличени. В този случай в ТР ще се обяви акта със заличени лични данни и трети лица няма да имат свободен достъп до тях.
***
При изменение или допълнение на дружествен договор на ООД, в търговския регистър отново се представя за обявяване препис от него. Преписът съдържа всички изменения и допълнения и трябва да е заверен от органа, представляващ дружеството. Отново може да се представи копие от дружествения договор, в който личните данни на съдружниците са заличени, за да бъде то обявено в ТР.
***
При учредяване на дружеството може да се предвиди, голям брой решения, които се вземат по принцип от управителя, да бъдат от изключителната компетентност на Общото събрание. Това следва да се отрази в дружествения договор. Такива решения могат да бъдат например получаване на банкови кредити от дружеството и предоставяне като обезпечение на имущество - собственост на дружеството.

Възползвай се от нашите свързани услуги: