За контакти

Едноличен собственик на капитала на ЕООД

 

Едноличния собственик на капитала на ЕООД е управителен орган на дружеството.

***
Управителни органи на Едноличното дружество с ограничена отговорност са Едноличния собственик на капиталана ЕООД (ЕСК) и управителя (управители).
---

Дружеството се управлява и представлява лично от Едноличния собственик на капитала на ЕООД-то или от определен от него управител.

Ако Едноличният собственик на капитала е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.
---
Когато ЕООД-то се представлява от Едноличния собственик на капитала, т.е. когато той е и управител на дружеството между него и дружеството могат да се сключват договори, но те трябва да са в писмена форма.
---

Едноличен собственик на капитала на ЕООД- вземане на решения:

***
Едноличният собственик решава въпросите, които при ООД са от компетентността на общото събрание на съдружниците. За взетите решения се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.
---
Едноличният собственик на капитала решава всички важни въпроси относно дейността и развитието на дружеството, каквито са въпросите относно:
- изменяне и допълване на учредителния акт;
- приемане на съдружници - в този случай дружеството ще продължи да съществува като ООД;
- вземане на решение за прехвърляне на дружествен дял;
- вземане на решение за допълнителни парични вноски по чл.134 от Търговския закон.
- вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
- вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- вземане на решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
---

Едноличен собственик на капитала на ЕООД- форма на решенията:

***
В края на 2016г. в Търговския закон се приеха промени, целящи да прекратят възможността за злоупотреби с имущество на дружества.
Промените касаят следните решения на Общото събрание на ООД и на Едноличния собственик на капитала при ЕООД:
- приемане и изключване на съдружници;
- даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
- вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- избирането на управител;
- решенията за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
 
За тези решения се изисква съставянето на протокол с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в учредителния акт изрично не е предвидена писмена форма за тези решения или за някое от тях.
 
За останалите решения на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол без нотариална заверка. Такива са решенията на ЕСК, с които:
1. се изменя и допълва дружествения договор /например при промяна на седалище и адрес на дейност на дружеството или предмета на дейност/;
2. се приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. се определя възнаграждението на управителя
4. се освобождава от отговорност на управителя;
5. се взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството;
6. се взема решение за участие в други дружества;
7. се взема решение за  предявяване искове на дружеството срещу управителя и се назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 8. се взема решение за  допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ.
***
Дружеството води книга за решенията на Едноличния собственик на капитала, за чието редовно водене отговаря управителя на Едноличното дружество с ограничена отговорност.