За контакти

Едноличен собственик на капитала на ЕООД

 

Едноличен собственик на капитала на ЕООД е управителен орган на дружеството.

 

***

Управителни органи на Едноличното дружество с ограничена отговорност са Едноличния собственик на капиталана ЕООД(ЕСК) и управителя (управители).

---

Дружеството се управлява и представлява лично от Едноличния собственик на капитала на ЕООД-то или от определен от него управител.

Ако Едноличният собственик на капитала е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

---

Когато ЕООД-то се представлява от Едноличния собственик на капитала, т.е. когато той е и управител на дружеството между него и дружеството могат да се сключват договори, но те трябва да са в писмена форма.

---

Едноличен собственик на капитала на ЕООД- вземане на решения:

***

Едноличният собственик решава въпросите, които при ООД са от компетентността на общото събрание на съдружниците. За взетите решения се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

---

Едноличният собственик на капитала решава всички важни въпроси относно дейността и развитието на дружеството, каквито са въпросите относно:

- изменяне и допълване на учредителния акт;

- приемане на съдружници - в този случай дружеството ще продължи да съществува като ООД;

- вземане на решение за прехвърляне на дружествен дял;

- вземане на решение за допълнителни парични вноски по чл.134 от Търговския закон.

- вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;

- приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

- избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

- вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

- вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

- вземане на решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

---

Едноличен собственик на капитала на ЕООД- форма на решенията:

***

В края на 2016г. в Търговския закон се приеха промени, целящи да прекратят възможността за злоупотреби с имущество на дружества.

Промените касаят следните решения на Общото събрание на ООД и на Едноличния собственик на капитала при ЕООД:

- приемане и изключване на съдружници;

- даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял;

- вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;

- избирането на управител;

- решенията за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

За тези решения вече се изисква съставянето на протокол с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в учредителния акт изрично не е предвидена писмена форма за тези решения или за някое от тях.

***

Дружеството води книга за решенията на Едноличния собственик на капитала, за чието редовно водене отговаря управителя на Едноличното дружество с ограничена отговорност.