За контакти

Капитал на ООД

Капитал на ООД

Капитал на ООД е сборът от стойността на всички дялове на съдружниците.

Капитал на ООД и на ЕООД е понятие, което е широко известно, но трудно може да се обясни без да се ползват правни термини.
 
         Капиталът служи като основа за стартирането на дейността на дружеството и се формира от сумите или активите, внасяни от съдружниците при учредяване на дружеството. След регистрацията служи за гарантиране на задълженията на дружеството към негови кредитори.
         Вноските в капитала /суми или активи/ стават собственост на дружеството и образуват капитала на ООД-то или ЕООД-то. Капиталът се използва, за да се покрият разходите на дружеството преди то да е започнало да реализира печалба. Това е и причината, поради която повечето специалисти съветват, да се регистрират дружества с капитал по-голям от 2 лева, който е минималния изискуем капитал по закон.
         Изискването за капитал е следствие от вида на дружествата ООД и ЕООД – това са капиталови дружества. При учредяването и регистрацията им задължително следва да бъде определен капитала, с който ще бъде регистрирано дружеството (но не по-малко от 2 лева).

Капитал на ООД – парична и непарична вноска:

         Това обикновено е парична сума, която се внася от учредителите по набирателна банкова сметка на дружеството. Тази сума стои блокирана в сметката за период от няколко дни, до вписване на дружеството в Търговския регистър. След регистрацията на дружеството капиталът може да бъде изтеглен от управителя или да бъде преведен в разплащателна банкова сметка на вече регистрираното ООД или ЕООД.
Възможно е вноската на съдружниците да бъде и непарична вноска /апортна вноска/ в капитала на дружество - например когато в капитала на дружеството се апортира /внася/ недвижим имот, който е собственост на две физически лица, но след регистрацията на дружеството става собственост на дружеството без да се прави прехвърляне с нотариален акт.
Капиталът се състои от дяловете на съдружниците. Всеки дял следва дабъде по-голям от 1 лев, а стойността на дела трябва да бъде кратна на 1, т.е . цяло число – 1, 2, 3, 4, 5 и т.н. лева.
От разпоредбата на чл. 113 на Търговския закон произтича отговорността на учредителите на Дружество с ограничена отговорност - те отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
Това е същността на капиталовите дружества и причината те да се наричат „с ограничена отговорност” - съдружниците отговарят за задълженията на дружеството ограничено, до размера на дяловата си вноска.
За яснота следва да дадем следния пример:
- Ако регистрирате Едноличен търговец, вие ще носите отговорност за задълженията на ЕТ с цялото си лично имущество - неограничена отговорност. За задължения от дейността Ви като ЕТ, може да бъде насочено изпълнение срещу Ваше лично имущество – личен автомобил, земя, къща.
Ако регистрирате ЕООД с капитал 100 лв, Вие лично, като Едноличен собственик на капитала ще носите отговорност за задълженията на дружеството само до размера на регистрирания капитал - отговорността Ви е ограничена до размера на регистрирания капитал -100 лв. За задължения от дейността на Вашето ЕООД, не може да бъде насочено изпълнение срещу личното Ви имущество, а само срещу имущество на дружеството, ако има такова – банкови сметки или други активи на ЕООД-то.

Капитал на ООД, дялове на съдружниците и дял от имуществото на дружеството:

Съдружниците следва да изплатят или внесат дела си по реда, посочен в дружествения договор – обикновено преди регистрацията на дружеството.
Дружеството води книга за дяловете, в коятосе вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.За редовното водене на тази книга е отговорен управителят.
Съдружниците притежават дружествен дял от имуществото на дружеството, пропорционален на техния дял в капитала, ако не е уговорено друго. Ако дружество е регистрирано с капитал 100 лв. и двама съдружници притежават дялове за 60лв. и 40лв., но след няколко години работа дружеството е реализирало печалба и има натрупани активи за 100 000 лв., то първия съдружник ще има дял от имуществото на дружеството в размер на 60 000 лв., а втория – 40 000 лв.
Това обаче не означава, че всеки от съдружниците може да си изтегли дела от дружеството, дори и активите на ООД-то да са парични средства – това е имущество на дружеството и се ползва за дейността на дружеството.Съдружниците имат право на част от печалбата, като за изплащането и следва да се вземе решение от Общото събрание (за разпределяне на печалбата), следва и да се заплати съответния данък, за да се получат тези пари от съдружниците.
За да получат съдружниците своя дял от имуществото на дружеството, следва да се мине през процедура на ликвидация и заличаване на дружеството.

Наследяване на дялове от капитал на ООД:

Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.
Със съгласието на съдружниците се допуска и разделянето на един дружествен дял. Когато един дял от капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно или да определят лице, което да ги представлява. Съпритежателите на дела отговарят солидарно за задълженията по този дял.