За контакти

При промяна в съдружниците, кой трябва да подпише заявлението Г2 за обявяване на годишни финансови отчети и протокол за приемане на ГФО?

При промяна в съдружниците, кой трябва да подпише заявлението Г2 за обявяване на годишни финансови отчети и протокол за приемане на ГФО?

*

Въпрос: В ООД през м.05.2013 се приема нов съдружник, който става и управител /преди не е бил съдружник в дружеството, нито управител/, но все още не е обявен отчета за 2012г в ТР. Старият управител е заличен от ТР (вече не е управител). От чие име се попълва Г2 и от чие име са останалите документи - от стария или новия управител и протокола на общото събрание - от старите съдружници ли трябва да се подпише?

.

Отговор на novafirma.bg: Заявление Г2 и декларацията по чл.13-4 от ЗТР се подписват от действащия управител към момента на подаването на заявлението Г2 в Търговския регистър - във вашия случай, от новия управител.

Годишните финансови отчети обикновено се съставят до 31.03., така че към онзи момент съдружници са били други лица – ГФО (Баланса, ОПР, ОПП и т.н. отчети) трябва да се подпишат от стария управител.

Протокола за приемането на ГФО ще се подпише от съдружниците, както са били към датата на протокола, т.е. ако датата на протокола е 31.03.2012г., той ще се подпише от хората, които са били съдружници към тази дата - от старите съдружници.