За контакти

Регистрация на търговско дружество - обща информация

Регистрация на търговско дружество - обща информация

.

Законодателна рамка:


Основният закон, регламентиращ видовете, корпоративната структура и дейността на дружествата и процедурата за учредяването им е Търговския закон. Други закони, свързани с конкретни корпоративни въпроси са Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за ДДС, Кодекс за социално осигуряване и т.н.


Видовете търговски дружества са изчерпателно изброени в Търговския закон и Вие можете да изберете какво дружество да учредите и регистрирате според това, какви са нуждите на Вашия бизнес.

.

Видовете търговски дружества са:


- Събирателно дружество (СД);
- Командитно дружество (КД);
- Командитно дружество с акции (КДА);
- Дружество с ограничена отговорност (ООД) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД);
- Акционерно дружество (АД) или еднолично акционерно дружество (ЕАД).


В допълнение към петте вида търговски дружества по Търговския закон, други форми на бизнес организации, признати от българското законодателство са: едноличен търговец (ЕТ), Обединения – консорциум, холдинг, Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ), клон, търговско представителство, търговец-публично предприятие, както и кооперациите.

.

Възползвай се от нашите свързани услуги: