За контакти

Седалище на ООД и ЕООД

 

Съгласно определението, дадено от чл. 12 на Търговския закон, седалището на ООД и ЕООД е населеното място, където се намира управлението на дейността му.

Седалище на ООД и ЕООД

 

Най-общо казано седалището на дружество е градът или селото, където се намира адреса на управление на дружеството - адреса от който търговецът ежедневно управлява дейността си.

Седалището на дружеството ще определи в коя дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) ще се подават декларациите и другите документи за дружеството, от таци дирекция на НАП ще се получават и удостоверенията за липса на задължения на дружеството. В случай на съдебни спорове, седалището на страните ще определи съдът на кой град ще е компетентен да разгледа делото.

Възможно е седалището и адрес на управление на търговеца да са на едно място, а самото извършване на дейност да се осъществява на друго или на няколко места, включително в търговски обекти в друго населено място.

Къде да бъдат седалището на ООД и ЕООД и адресът на управление се решава от Общото събрание (ОС) на дружеството за ООД или от Едноличния собственик на капитала за ЕООД и се вписва в дружествения договор на ООД, съответно в учредителния акт на ЕООД.

Можете да впишете в Търговския регистър и адрес за кореспонденция с НАП.

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс предвижда възможност в Търговския регистър да бъде посочен адрес за кореспонденция с НАП - това е адресът, на който органите на НАП ще търсят дружеството и където ще отиват всички проверки и запитвания от НАП.

Промяна на седалище и/или адрес на управление на ООД и ЕООД

Възможно е да се наложи промяна на седалището и/или адрес на управление на ООД и ЕООД след регистрацията на дружеството.

***

За промяна в обстоятелствата на ООД и ЕООД се дължи една такса на ТР независимо от броя на промените – дори да се променят и името на дружеството и седалището и адрес на управление и предмет на дейност, таксата на ТР ще бъде 30 лв.

Таксата ще бъде наполовина или 15 лв. ако подадете документите по електронен път, с електронен подпис на управителя.

***

С промяната на седалище и/или адрес на управление се изменя и дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД, за което е необходимо да се вземе решение на Общото събрание (ОС) на съдружниците в ООД, съответно на едноличния собственик на капитала (ЕСК) при ЕООД. За решението за промяна на седалище и адрес на управление Търговския закон няма изискване да се прави нотариална заверка на протокола от Общото събрание, съответно на Решението на едноличния собственик на капитала (ЕСК) при ЕООД.

 

Необходими документи за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството:

- Протокол на Общото събрание на ООД или Едноличния собственик на капитала на ЕООД с решение за промяната и за вписване в ТР на новото седалище;

- Декларация от управителя относно истинноста на декларираните обстоятелства – по чл.13, ал.4 от ЗТР;

- Платежен документ за внесена такса за вписването – по сметката на ТР;

- Заявление А4 по образец на ТР, в което са отразени промените;