За контакти

Защо да регистрирам ЕООД или ООД, а не ЕТ /Едноличен търговец/?

.

В много случаи, когато развивате търговска дейност, Вие сте застрашени от действията на некоректни търговски партньори или от налагане на глоби от държавните органи.

При регистрирането си като Едноличен търговец, вие ще носите неограничена отговорност за задълженията на ЕТ с цялото си лично имущество, т.е. за погасяване на задължения от дейността Ви, може да бъде насочено изпълнение и срещу личния Ви автомобил например - притежаван от вас като физическо лице.

* * *

Ето защо, ние препоръчваме да регистрирате ЕООД, където като собственик на капитала носите отговорност до размера на регистрирания капитал - ако регистрирате дружество с капитал 100 лв. например, Вие като физическо лице ще отговаряте с лично имущество до размера на дяловата си вноска, т.е. 100 лв. Ако ще работите с партньори, можете да регистрирате ООД - и при това дружество се носи ограничена отговорност за задълженията на дружеството /например имуществени санкции/.

ООД  (Дружество с ограничена отговорност), съгласно чл.113 от ТЗ, е дружество, образувано от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Разликата между ООД и ЕООД се изразява в това, че ЕООД също е дружество с ограничена отговорност, но Еднолично дружество с ограничена отговорност (Еднолично ООД или ЕООД), т.е. дружество с ограничена отговорност, в което капиталът принадлежи на едно лице. От гледна точка на правната форма единствената разлика е, че при ООД съдружниците са двама или повече, а при ЕООД е едно лице, което се нарича едноличен собственик на капитала.

Действително регистрацията на ЕТ е значително по-евтина процедура от регистрацията на ЕООД и има моменти, когато бихте предпочели регистрацията на ЕТ поради финансовата част на въпроса или защото е по-лесна /таксата на Търговския регистър за регистрация на ЕТ е 35 лева, не се открива набирателна сметка за внасяне на капитала и образеца от подпис не се заверява нотариално/, но в бъдеше този избор може да се окаже погрешен.

Преценете сами какво да изберете - финансовата сигурност или да поемете риска от бъдещи непредвидени събития.

Практиката е доказала: в повечето случаи евтиното излиза скъпо.

.

Възползвай се от нашите свързани услуги: