За контакти

Допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ

Допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ
Всяко дружество може да изпадне в ситуация, в която размера на регистрирания капитал или оборотните му средства не са достатъчни за да покрият необходимите текущи разходи. В тези случаи на дружеството могат да се предоставят средства от съдружниците или от  Едноличния собственик на капитала (ЕСК), като тези суми се оформят документално като „Допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ”.
 

Какво означава „Допълнителни парични вноски”?

 
Дружествата ООД и ЕООД са капиталови дружества, което означава, че разходите на тези дружества се покриват от регистрирания им и внесен капитал. Тъй като е възможна регистрация на дружество с капитал 2 лева, често при регистрацията учредителите решават да регистрират ООД и ЕООД с капитал 2 лв. или с друга невисока сума.
 
При започване на дейност, дружеството има първоначални разходи, които често надвишават размера на регистрирания капитал – за наемане на офис или търговски обект, за закупуване на касов апарат и т.н. Възможно е също да е необходимо дружеството да закупи недвижим имот или машини и съоръжения.
 
В тези случаи е необходимо тези пари да дойдат отнякъде в касата на дружеството.
Дружеството и неговите съдружници, съответно ЕСК, не са идентични – те са различни лица по смисъла на Закона. Ето защо предоставянето на средства от съдружниците и от ЕСК следва да се оформи документално – за счетоводни и други цели.
 

Допълнителни парични вноски – нормативна уредба:

 
Търговския закон е предвидил, при временна необходимост от парични средства или при нужда от покриване на загуби на дружеството, съдружниците, респ. Едноличния собственик на капитала, да предоставят на дружеството собствени парични средства, с които да се покрият разходите и за други нужди.
Това е уредено в чл. 134, ал.1 от Търговския закон, който предвижда: „По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.”
 
Тъй като разпоредбите, касаещи вземане на Решения от Общото събрание, се отнасят и за Едноличния собственик на капитала, тази разпоредба е приложима и за ЕООД.
 
Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.
 

Допълнителни парични вноски –  форма на вземане на решението:

 
Вземането на решение за допълнителни парични вноски се отразява в протокол от проведено Общо събрание на съдружниците или на Едноличния собственик на капитала. За решението не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.
 

Примерен образец на протокол с решение за допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ можете да намерите ТУК :

Възползвай се от нашите свързани услуги: