За контакти

Изтича срокът за подаване в НАП на справки от работодателите и платците на доходи.

Изтича срокът за подаване в НАП на справки от работодателите и платците на доходи.

2020 е високосна година, но въпреки това фирмите имат срок до 28 февруари да декларират пред НАП изплатените от тях доходи, удържания данък и платените осигуровки на физически лица. Задължението на платците на доходи за предоставяне на информация е по силата на чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Какво се обявява с подаване на справките по чл.73 от ЗДДФЛ?

Справката, която се подава е  по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и с нея се обявяват изплатените през годината доходи,  удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица.

От 2020 година, съгласно чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ, работодателите следва да изготвят и справка по образец за изплатените през предходната година доходи по трудови правоотношения и за удържаните през 2019 г. данъци и задължителни осигурителни вноски.

В какъв срок и от кого се подават справките по чл.73 от ЗДДФЛ?

Справките  се представят на НАП само по електронен път и поради това крайният срок за подаване на данните в НАП изтича в полунощ на 28 февруари.

Досега фирмите нямаха задължението да подават в НАП данни за доходите по трудови договори. Ако са основен работодател, те вече са длъжни и да обединят данните с доходите на служителите от предходни работодатели в рамките на 2019 г. /освен ако служителят е имал чуждестранен предходен работодател - тогава данните се декларират в отделна графа в декларация от служителя, а не от работодателя/.

В  обобщение:

До 28 февруари фирмите подават две справки, и то само по електронен път. Едната включва доходите по граждански договори, а другата - тези по трудови. Ако има грешки, те се коригират с нова справка, като срокът за това е до 30 септември.

Повече информация относно справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.