За контакти

Общо събрание на ООД

Общо събрание на ООД

Общо събрание на ООД е управителен орган на дружеството, който се състои от всички съдружници.

 
Управителни органи на дружеството с ограничена отговорност са общо събрание на ООД (ОС) и управителя (управители).
 
Общото събрание на ООД се състои от съдружниците, а на заседанията му могат да участват с право на съвещателен глас и управителят /ако не е съдружник/ и представител на работниците, ако в дружеството са наети повече от 50 лица.

Общо събрание на ООД -  вземане на решения:

 
Съгласно чл. 137, ал.1, от от Търговския закон, Общото събрание решава всички важни въпроси относно дейността и развитието на дружеството, каквито са въпросите относно: 
 
- изменяне и допълване на дружествения договор
- приемане и изключване на съдружници;
- даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; 
- вземане на решение за допълнителни парични вноски по чл.134 от Търговския закон.
- вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала; 
- приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане; 
- избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност; 
- вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества; 
- вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; 
- вземане на решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях; 
 
Съдружниците гласуват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно /освен за съдружници - юридически лица и законни представители/. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено да имат повече гласове. 
 
С мнозинство повече от три четвърти от капитала се вземат решенията за изменяне и допълване на дружествения договор, заприемане и изключване на съдружници (изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството), за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и за вземане на решение за допълнителни парични вноски. В дружествения договор може да се изисква и по-голямо мнозинство за вземане на тези решения.
 
Решенията за намаляване и увеличаване на капитала се вземат само единодушно от всички съдружници.
 
Останалите решения се вземат с т.нар. обикновено мнозинство, т.е. повече от половината от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор. 
 

Общо събрание на ООД -  форма на решенията:

В края на 2016г. в Търговския закон се приеха промени, целящи да прекратят възможността за злоупотреби с имущество на дружества.
Промените касаят решенията на ОС за приемане и изключване на съдружници, за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, завземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала, за избирането на управител, както и за решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
За тези решения вече се изисква съставянето на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор изрично не е предвидена писмена форма за тези решения.
 
Общото събрание се свиква с писмена покана с посочен дневен ред, която следва да е получена от всеки от съдружниците поне 7 дни преди датата на заседанието на ОС. В дружествения договор може да се предвиди друг ред или срок за свикване на общо събрание на ООД.
 
Дружеството води книга за решенията на общото събрание, а за редовното и водене отговаря управителя.
 

Възползвай се от нашите свързани услуги: