За контакти

Обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър

Обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър
 

Кой подава Годишни финансови отчети в Търговския регистър?

Дружествата (ООД и ЕООД) които са имали дейност през 2021г. са длъжни през 2022г. да подадат Годишна декларация в НАП в срок от 1-ви март до 30-ти юни и да обявят Годишни финансови отчети в Търговския регистър в срок до 30-ти септември.
 

Кога се подават в ТР отчетите ?

Заявление за обявяване на ГФО в Търговския регистър и през 2022г. се подава до 30.09.2022г.

Отчетите се подават със заявление по образец на Търговския регистър - заявление Г2.
 
Ако дружеството не е имало дейност през предната година, тогава не се подават ГФО, а Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч (че не е извършвана дейност или т.нар. декларация за неактивност).
 

Как можем да помогнем с обявяване на ГФО?

В novafirma.bg можем да ви помогнем с тази задача -от нас ще получите НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ за обявяване на ГФО на ООД или ЕООД в Търговския регистър, а примерен образец на нулеви отчети можете да намерите ТУК.

 

При нас ще изготвите документи, за да подадете отчетите в ТР сами, а ако нямате време за това -можете да ползвате нашата услуга " Подаване на ГФО от адвокат на novafirma.bg".
 
За да ползвате нашата услуга и да обявите Годишните финансови отчети на ООД или ЕООД, вие ще :
 
І. Въведете данните за дружеството във формата на уебсайта novafirma.bg– данните на съдружниците, управител и заявител (предвидена е възможност в документите заявител да е и прокурист, адвокат или съставителя на финансовите отчети- счетоводителя), след което необходимите документи ще се генерират автоматично и ще ги получите на емейл. 
 

Документи за обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО):

4.1. Заявление Г2 до Търговския регистър при Агенцията по вписванията- подписва се от управителя, прокуриста, адвоката или от съставителя на финансовите отчети и се подава в търговския регистър лично или по Интернет с електронен подпис. Съставителят е необходимо да има нотариално заверено пълномощно с изрично упълномощаване да представлява дружеството пред Търговския регистър при обявяването на ГФО.
4.2. ПРОТОКОЛ от заседание на Общото събрание за ООД или ПРОТОКОЛ за решение на едноличния собственик на капитала за ЕООД за приемане на годишния финансов отчет. Протоколът ще бъде генериран от сайта с решение да не се разпределя печалба. Протоколът може да не се подава в ТР, но трябва да имате такъв в архивите на дружеството.
4.3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР .
4.4. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
 
Документите по т.4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 ще бъдат генерирани АВТОМАТИЧНО от novafirma.bg след като въведете необходимите данни във формата. След заплащане за услугата документите ВЕДНАГА ще бъдат изпратени на Вашата електронна поща заедно с подробни указания. Вие можете също да разпечатате по всяко време генерираните документи от профила си в сайта, като влезете през „Изпълнени услуги”.
 
.ІІ. Освен изброените в т. 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. документи ще приложите и самите годишни финансови отчети .
В novafirma.bg се генерират само необходимите документи за обявяването на отчетите в ТР, а не самите ГФО. Примерен образец на нулеви Годишни финансови отчети на дружество с капитал 5 хил.лв, можете да намерите ТУК. Самите финансовите отчети се изготвят от Вашия счетоводител.
 
ІІІ. След като изпълните всички указания, ще занесете документите в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Всички адреси на Агенцията по вписванията са публикувани в раздела „Помощ” на уебсайта ни.
В случай, че имате електронен подпис, можете да сканирате всички документи и да ги подадете по електронен път в Търговския регистър. 
Ако дружеството не е имало дейност през предната година, тогава се подава Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч (че не е извършвана дейност ).

Възползвай се от нашите свързани услуги: