За контакти

Отворени процедури за финансиране от Бюрата по труда.

Отворени процедури за финансиране от Бюрата по труда.

В Бюрата по труда в страната са отворени процедурите по кандидатстване за финансиране по мерките за насърчаване на заетостта - за започване на бизнес от безработни лица и за наемане на безработни лица от работодатели.

Кой може да кандидатства за финансиране в Бюрата по труда?

Отпусканите средства са за насърчаване на предприемачеството на безработни лица регистрирали микро предприятие, като се предоставят на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали финансиране през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие. Отпусканата сума е до 4000 лв., в т.ч. за обучение по предмета на стопанска дейност. могат да се предоставят месечни суми за възстановяване на осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице по минимални размери за срок до 12 месеца от започване на дейността и за възстановяване на разходи за ползвани външни консултантски услуги от лица.

Лица, които вече имат регистрирано дружество и се нуждаят от работници и/или служители също могат да кандидатствак като работодатели за финансиране на наемането на безработни лица:

Какви разходи могат да се финансират от Бюрата по труда?

Към момента работодателите могат да кандидатстват за финансиране на наемането на следните категории служители и работници:
- могат да се наемат безработни лица с трайни увреждания (по чл. 51, ал. 2 от от Закона за насърчаване на заетостта);
- могат да се наемат безработни лица-самотни родители и майки, включително осиновители, с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта);
- могат да се наемат безработни лица, ако сте микропредприятие и имате назначени по-малко от 5 човека - кандидатства се за финансиране за първите 5 работни места разкрити от дружеството (по чл.50 от Закона за насърчаване на заетостта);
- могат да се наемат безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда за повече от 6 месеца (чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта);
- могат да се наемат безработни лица до 24-годишна възраст (чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта);
- могат да се наемат безработни лица над 50 години (чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта);
- могат да се наемат безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта);
 

На какви условия трябва да отговарят кандидатстващите за финансиране от Бюрата по труда?

Работодател може да кандидатства за получаване на средства по насърчителнте мерки ако:
- е регистриран по като търговец в ТР (вкл. като ЕООД и ООД);
- няма публични задължения;
- няма задължения за неизпълнение по други сключени договори по програми или мерки на Бюрото по труда;
- не е освобождавал през последните три месеца работници и служители от работните места за същите длъжности, за които се кандидатства за финанниране на наемането на безработни лица;
- не получава средства от други източници за финансиране на същите разходи.
 
Кога може да се кандидатства за финансиране от Бюрата по труда?

По отворната към момента на тази статия мярка може да се кандидатства от работодателите в срок от 24.02.2020г. до 04.03.2020г.  Допълнителна информация може да се получи в “Бюро по труда” във Вашия град или на страницата на Агенция по заетостта - https://www.az.government.bg (в дясното меню - Обяви за финансиране по региони)

Възползвай се от нашите свързани услуги: