За контакти

С Постановление № 363 от 23.12.2011 г. са приети промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Съгласно промените, държавната такса за подадените по електронен път заявления за вписване на търговци, на промени, както и за обявяване на актове е в размер на 50% от таксата за подаването им на хартиен носител .

*

Ето и пълния текст на постановлението за промяна на Тарифата:

 

*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2011 г. (обн. в ДВ бр.104/27.12.2011г.)

за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г. и бр. 39 и 77 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1.В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „По заявление за вписване“ се заменят със „За вписване“;

б) създават се нови т. 9 – 12:

„9. на европейско обединение по икономически интереси

960 лв.;

10. на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси

640 лв.;

11. на европейско дружество

960 лв.;

12. на европейско кооперативно дружество

960 лв.;“

в) досегашните т. 9 – 13 стават съответно т. 13 – 17;

г) създават се т. 18 и 19:

„18. на преобразуване – вливане, сливане и промяна на правната форма, на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България

460 лв.;

19. на преобразуване на търговски дружества с участие на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България

960 лв.;”

д) досегашната т. 14 става т. 20.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За вписване на обстоятелства в търговския регистър, подадени по електронен път, се събират такси, както следва:

1. на едноличен търговец

15 лв.;

2. на събирателно дружество и

на командитно дружество

60 лв.;

3. на дружество с ограничена отговорност и на еднолично дружество с ограничена отговорност

80 лв.;

4. на акционерно дружество и на еднолично акционерно дружество

230 лв.;

5. на командитно дружество с акции

230 лв.;

6. на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност

850 лв.;

7. на консорциум и на холдинг

850 лв.;

8. на клон на чуждестранен търговец

215 лв.;

9. на европейско обединение по икономически интереси

480 лв.;

10. на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси

320 лв.;

11. на европейско дружество

480 лв.;

12. на европейско кооперативно дружество

480 лв.;

13. на залог или запор на дружествен дял

25 лв.;

14. на залог на търговско предприятие

50 лв.;

15. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

15 лв.;

16. на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи

50 лв.;

17. на преобразуване на търговско дружество

115 лв.;

18. на преобразуване – вливане, сливане и промяна на правната форма, на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България

230 лв.;

19. на преобразуване на търговски дружества с участие на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България

480 лв.;

20. на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път

25 лв.“

3. В ал. 3:

а) в основния текст думите „По заявление за промяна“ се заменят със „За промяна“;

б) създават се т. 3 – 6:

„3. на европейско обединение по икономически интереси – 100 лв.;

4. на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси – 100 лв.;

5. на европейско дружество – 100 лв.;

6. на европейско кооперативно дружество – 100 лв.“

4. В ал. 4:

а) в основния текст думите „По заявление за промяна“ се заменят със „За промяна“;

б) в т. 1 числото „42“ се заменя с „30“;

в) в т. 2 числото „21“ се заменя с „15“;

г) създават се т. 3 – 6:

„3. на европейско обединение по икономически интереси – 50 лв.;

4. на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси – 50 лв.;

5. на европейско дружество – 50 лв.;

6.на европейско кооперативно дружество – 50 лв.“

5. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) За издаване на удостоверение за законосъобразност се събира такса в размер 460 лв.

(6) За издаване на удостоверение за законосъобразност, подадено по електронен път, се събира такса в размер 230 лв.“

§ 2. В чл. 16б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „По заявление за вписване“ се заменят със „За вписване“.

2. В ал. 2 думите „По заявление за вписване“ се заменят със „За вписване“ и числото „35“ се заменя с „25“.

§ 3.В чл. 16в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „По заявление за запазване“ се заменят със „За запазване“.

2. В ал. 2 думите „По заявление за запазване“ се заменят със „За запазване“ и числото „35“ се заменя с „25“.

Заключителна разпоредба

§ 4.Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър-председател: Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

Възползвай се от нашите свързани услуги: