За контакти

Указания за вписване на промени в дружество

Вписване на промяна в името, адреса и предмета на дейност на ООД и EООД.

 
Ако искате сами да подготвите всички документи за да впишете промяна в името, в адреса на управление и/или предмета на дейност на Вашето дружество - тогава този сайт е за Вас.
Въвеждате данните за дружеството, за съдружниците или собственик на капитала и управителите и сайтът АВТОМАТИЧНО генерира всички документи за промяната и Ви ги изпраща ВЕДНАГА.
Получавате документите на е-мейл, след което само ги подписвате и ги подавате в Търговския регистър..
Ползването на услугата изисква регистрация.
* * *
*

І. Преди да пристъпите към подготвяне на документи за промени в ООД или ЕООД:

Необходимо е да си изясните няколко въпроса:
 
1. Как искате да се казва дружеството (ако ще променяте името, фирмата на дружеството) - Проверете първо, дали избраното от Вас име е свободно - как да направите това е описано в т.ІІ, по-долу. Не използвайте като част от името добавки като холдинг, груп или друга подобна, предполагаща организация на холдингова структура, защото ще е нужно да представите в ТР доказателства за такава структура;
.
2. На какъв адрес искате да бъде регистрирано Вашето ООД или ЕООД (ако ще променяте адреса на дружеството) – това са седалището и адрес на управление, където ще бъде осъществявана кореспонденцията с държавните и административни органи.
.
3. Какъв да бъде предмета на дейност на дружеството (ако ще променяте предмета на дейност) – нужно ли е специфичен предмет на дейност или ще ползвате стандартните формулировки за предмет на дейност, които ще Ви предложи сайта.
Освен изброените от Вас дейности сайтът автоматично ще включи израза „както и всяка друга дейност, незабранена със закон” - това означава че можете да упражнявате всяка дейност, която не изисква специален лиценз. Ако не желаете да е включен този текст, можете да махнете отметката за текста при въвеждането на данните в сайта.
При въвеждането на данните в сайта, ще Ви бъдат предложени дейности, от които можете да изберете и/или да въведете ръчно предмет на дейност, който не фигурира в нашия списък.
*
Какви дейности можете да включите в предмета на дружеството? - те трябва да не противоречат на законите и на добрите нрави, а също и да не са със специален разрешителен режим за извършването им - напр. медицински дейности може да извършва само лице с медицинско образование. Ако включите такава дейност и не приложите нужните документи, Виe ще получите отказ за вписване на дружеството, а платената такса няма да Ви бъде върната. При повторно подаване на документи за дружеството Вие ще трябва да внесете нова такса.
Ако не сте сигурни- изберете дейности от предложените от сайта.
 
 
.
3. Кой от управителите (ако са няколко) ще занесе документите в Търговския регистър – това ще бъде заявителя пред Тъговския регистър, а при въвеждане на даните в novafirma.bg ще бъде нужно да отбележите кой ще е този заявител.
.

ІІ. Как да проверите дали името, което сте избрали е свободно?

***
Преди да започнете с въвеждането в novafirma.bg на данните за промени в името на дружеството, проверете дали избраното от Вас име на дружеството (фирма) е свободно - вижте ТУК.
 
***
ІІІ. Въвеждане на данните за промяна на ООД и ЕООД:
След като сте изяснили тези въпроси и сте проверили, че името е свободно - въведете данните във формата на novafirma.bg.
 
Сайтът  ползва специален, доказал се във времето алгоритъм, който елиминира вероятността от грешки и генерира АВТОМАТИЧНО всички необходими документи. .
Документите ще Ви бъдат изпратени ВЕДНАГА.
С документите ще получите и подробни указания за следващите стъпки и платежно нареждане за таксата на Търговския регистър. !!! Таксата на Търговския регистър за вписване на промени е еднаква, независимо дали се прави една или няколко промени - 30 лв. за подадени на място документи и 15 лв. за подадени документи по електронен път.
 
 
След като изпълните указанията, получени заедно с документите, ще занесете документите в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Всички адреси на Агенцията по вписванията са публикувани в раздела „Помощ” на уебсайта ни..
 
В случай, че имате електронен подпис, можете да сканирате документите и да ги подадете по електронен път в Търговския регистър на следния линк: https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0
Примерни указания как се подават документи по електронен път има публикувани в сайта на Търговския регистър – виж. http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=7
* * *