За контакти

УДЪЛЖЕНИ срокове за декларации, за ГФО и ДРУГИ МЕРКИ със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обн. ДВ бр.28/24.03.2020г./извънреден/.

УДЪЛЖЕНИ срокове за декларации, за ГФО и ДРУГИ МЕРКИ със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обн. ДВ бр.28/24.03.2020г....

В извънредния ДВ брой 28 от 24.3.2020 г е обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г.

 
С повторно приетият от Парламента Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се удължават сроковете за подаване на декларации, както следва:
 
Относно документите, подавани в Търговския регистър:
- публикуването на декларации по чл. 38, ал. 9, т. 3 в ТР /при липса на дейност през 2019 г. / - до 30.06.2020 г.
- публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) в ТР -  до 30.09.2020 г.
 
Относно документите, подавани в НАП:
- подаване на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея -  за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, ЕТ и земеделски стопани-  до 30.06.2020 г; отстъпка  ще се ползва  ако декларацията е подадена и данъкът е внесен до 31.05.2020 г.
Внимание!!! Удължаването на срока не се отнася за самоосигуряващите се лица/свободни професии и за ФЛ, които имат доходи, напр. от наем, лихви и др. - срокът за тях си остава до 30.04.2020г.

- подаване на Годишни данъчни декларации по ЗКПО и годишни отчети за дейността - до 30.06.2020 г.
 
Местни данъци:
- при заплащане на данък сгради и данък МПС до 30 юни 2020г. ще се ползва отстъпка 5 %.
 
Други мерки, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение са:
 
- нотариалните производства се ограничават само до неотложните, които ще се извършват от дежурен нотариус;
 
- Срокът на валидност на личните карти и на свидетелствата за управление на МПС, които изтичат в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължават с 6 месеца. В този срок те ще са валидни само на територията на Република България и нови документи ще могат да се издадат по искане на лицето и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.
 
- не могат да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии;
- спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от съдебните изпълнители, като след отмяната на извънредното положение те ще се насрочват наново, без да се дължат нови такси и разноски.
 
- за периода на извънредно положение не се прилагат последиците при  забава за плащане на задължения като лихви и неустойки за забава, предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.
 
- от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства;
- от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат давностните срокове.

Възползвай се от нашите свързани услуги: