За контакти

Информационен бюлетин:

.
***
Молим да обърнете внимание, че този бюлетин не изброява всички задължения, които имат дружествата по всички закони в Република България.
Тъй като дейността на всяко дружество е специфична и за да сте сигурни, че няма да пропуснете някое от законово вменените Ви задължения, Вие е най-добре да се консултирате със специалист в съответната област – счетоводител или адвокат.
Ние публикуваме информация, която считаме че е полезна в общия случай (за всички дружества), но не гарантираме че ще покрием и специфичните изисквания на Вашия бизнес !
*
**
ДАТИ, НА КОИТО ИЗТИЧАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА И ЛИЦАТА !
*
*
До 29-и февруари:
Изтича срокът за подаване на декларация от дружествата при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12 на предходната година (по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ). Това е срокът в който можете да заявите намалената отчетна стойност на недвижимия имот на дружеството през предходната година, респ. по този начин да бъдат намалени начисляваните Данък сгради и такса смет.
*
До 31-ви март:
1. Всички дружества (ООД,ЕООД, АД, СД, КД и т.н.) са длъжни да подадат годишна данъчна декларация по ЗКПО (за дължимия данък печалба от дружеството) и да внесат дължимия данък за предходната година. Декларация (т.нар. нулева декларация) вече НЕ се подава за ООД и ЕООД, които не са развивали дейност .
2. Изтича срокът за обявяване в Търговския регистър на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч на ООД и ЕООД, които не са упражнявали дейност през предходната година – виж „Декларация на дружество без дейност”.
*
До 30-ти април:
1. Изтича срокът за подаване на Декларация в НСИ за дружествата, които не са радвивали дейност през предходната година (т.нар. декларация за неактивност) - информация в тази връзка ще намерите ТУК
2. Изтича срокът за подаване на Годишна данъчна декларация от физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити през предходната година и за внасяне на данъка по декларацията.
3. Изтича срокът за подаване на Справка от дружествата за изплатени доходи на физически лица през предходната година- например по граждански договори (по чл. 73 от ЗДДФЛ).
*
До 30-ти април:
Всички дружества (ООД,ЕООД, АД, СД, КД и т.н.) които са наели лица по трудов договор подават декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на трудили уведомление, че няма промяна в обстоятелствата.
Декларацията се подава ако през предходната годиназа пръв път сте наели лица на трудов договор във Вашето дружество или ако сте юридическито или физическо лици, което ползва работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост.
Когато няма промяна в обстоятелствата, които сте декларирали през предходната година, не се подава годишна декларация, но имате задължение да уведомите за това писмено териториалната дирекция "Инспекция по труда", в срока за декларацията- до 30 април
*
До 30-ти юни:
1. Изтича срокът за обявяване в Търговския регистър на Годишните финансови отчети на ООД и ЕООД, които са извършвали дейност през предходната година – виж „Обявяване на Годишни финансови отчети”.
Не се обявяват в Търговския регистър Годишни финансови отчети на ЕТ (които не подлежат на одит) и на ООД и ЕООД, които не са упражнявали дейност през предходната година.
 
„Информационен бюлетин” представлява осигурена възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получаване на информация за предстоящи срокове за законови задължения на лицата и дружествата, както и Новини относно новостите в уебсайта novafirma.bg;
* * *