За контакти

Адрес за кореспонденция с НАП

Адрес за кореспонденция с НАП

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) предвижда възможност да бъде посочен адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите (НАП), различен от адреса на управление на дружеството.

Адрес за кореспонденция с НАП

Това е адресът, на който органите на НАП ще търсят дружеството при необходимост и където ще отиват всички проверки и запитвания от НАП. В коя дирекция на НАП ще се подават декларациите на дружеството и другите документи, се определя от седалището на дружеството.

Всяко лице има право да посочи пред органите по приходите и електронен адрес за получаване на съобщения (емейл).

 

Ако по партидата на дружеството в Търговския регистър не е вписан адрес за кореспонденция с НАП, кореспонденцията ще бъде изпращана от НАП на адреса на управление на дружеството.

 

***

Няма пречка седалището и адрес на управление на търговеца да са на едно място, адреса за кореспонденция с НАП – на друго място, а самото извършване на дейност да се осъществява на трето или на няколко места, включително в търговски обекти в друго населено място.

Относно седалището и адреса на управление на дружеството, можете да прочетете ТУК:  Седалище и адрес на управление на ООД и ЕООД

***

Ако дружеството ще се регистрира по ЗДДС и нямате регистриран адрес за кореспонденция с НАП, то е задължително на адреса на управление на дружеството да има упълномощено лице за кореспонденция с органите по приходите, защото в противен случай ДДС регистрацията може да Ви бъде отказана.

 

Можете да посочите като адрес за кореспонденция с НАП адреса на счетоводната Ви кантора (ако те са съгласни), като разбира се трябва да им направите и нотариално заверено пълномощно. В този случай всички документи от НАП ще бъдат получавани от счетоводителите Ви.

 

Чл.28, ал.4 от ДОПК изисква, при отсъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция, представляващите дружеството (управител или управители) да осигурят упълномощено лице, на което да се връчват съобщенията и другите актове от органите на НАП. В случай, че органите на НАП са констатирали, че на адреса не може да се открие представител на дружеството, книжата, подлежащи на връчване се прилагат към данъчното досие и се считат за връчени.

Това може да доведе до сериозни последствия – напр. да изтече срок за обжалване на НП или акт на НАП .

 

***

И след регистрацията на дружеството можете да впишете в ТР адрес за кореспонденция с НАП.

 

За промяна в ООД и ЕООД, включително за вписване на адрес за кореспонденция с НАП, се дължи една такса на ТР (независимо от броя на обстоятелствата, които се променят) - таксата на ТР ще бъде 30 лв. или ако подавате документите по електронен път - наполовина (15 лв.).

 

За вписване в ТР на адрес за кореспонденция с НАП не се изисква промяна на дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД.

Необходимо е обаче да е взето решение на Общото събрание (ОС) на съдружниците в ООД, съответно на едноличния собственик на капитала (ЕСК) при ЕООД, като не се изисква нотариална заверка на протокола от ОС съответно на Решението на ЕСК.

 

***

Необходими документи за процедурата:

- Протокол на ОС на ООД или на ЕСК на ЕООД, с решение за вписване в ТР на адрес за кореспонденция с НАП;

- Декларация от управителя относно истинноста на декларираните обстоятелства – по чл.13.4 от ЗТР;

- Платежен документ за внесена такса за вписването – по сметката на ТР;

- Заявление А4 по образец на ТР, в което са отразени промените;

 

 

Свързани статии:

Седалище на ООД и ЕООД

Адрес на управление на ООД и ЕООД

Седалище и адрес на управление на ООД и ЕООД

Възползвай се от нашите свързани услуги: