За контакти

Всички публикации

Можем ли с една такса да обявим няколко ГФО ?

. Можете с едно заявление (формуляр Г2) и с една такса да обявите няколко Годишни финансови отчета /ГФО/.   Ако през предните години сте пропуснали да обявите някои от отчетите на дружеството, направете го с подаването на отчета за текущата година - така ще обявите с една такса всички отчети. . . Например: ако сте пропуснали да обявите годишните отчети за 2017г., заедно с ГФО за текущата година можете да обявите и тях. Във формата на сайта ще маркирате 2017г. и 2018г. и сайта ще...

Виж повече

Учредителен акт на ЕООД

Какво е учредителен акт на ЕООД? Учредителния акт на ЕООД, както говори името му, е документ, приеман от Едноличния собственик на капитала при учредяването на дружеството. Документът съдържа всички важни данни за дружеството. ***   ЕООД е дружество с ограничена отговорност, в което капиталът е собственост на едно лице - Еднолично дружество с ограничена отговорност, Еднолично ООД или ЕООД. --- Форма на учредителен акт на ЕООД:   При учредяването...

Виж повече

Едноличен собственик на капитала на ЕООД

  Едноличния собственик на капитала на ЕООД е управителен орган на дружеството. *** Управителни органи на Едноличното дружество с ограничена отговорност са Едноличния собственик на капитала на ЕООД  (ЕСК) и управителя (управители). --- Дружеството се управлява и представлява лично от Едноличния собственик на капитала на ЕООД-то или от определен от него управител. Ако Едноличният собственик на капитала е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице...

Виж повече

Общо събрание на ООД

*** Общо събрание на ООД е управителен орган на дружеството, който се състои от всички съдружници. ***   Управителни органи на дружеството с ограничена отговорност са общо събрание на ООД (ОС) и управителя (управители). --- Общото събрание на ООД се състои от съдружниците, а на заседанията му могат да участват с право на съвещателен глас и управителят /ако не е съдружник/ и представител на работниците, ако в дружеството са наети повече от 50 лица. ---...

Виж повече

Дружествен договор на ООД

  Дружествен договор на ООД е документ, приеман от Общото събрание на съдружниците при учредяването на дружеството. Документа съдържа всички важни данни за дружеството. ООД е дружество с ограничена отговорност, в което капиталът е собственост на две или повече лица.   При учредяването на дружеството, в писмена форма се съставя дружествен договор на ООД , който се подписва от съдружниците - собственици на капитала. Съдружник, който не може да присъства лично при учредяването, може да бъде...

Виж повече

Разликата между ООД и ЕООД

Разликата между ООД и ЕООД е в броя на лицата, които участват в капитала на дружеството. *** Определение за Дружество с ограничена отговорност (ООД) е дадено в Търговския закон – съгласно чл.113 от ТЗ това е дружество, образувано от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. 1. В този смисъл разликата между ООД и ЕООД се изразява в това, че ЕООД също е дружество с ограничена отговорност, но Еднолично дружество с ограничена отговорност...

Виж повече

Регистрация на търговско дружество - обща информация

. Законодателна рамка: Основният закон, регламентиращ видовете, корпоративната структура и дейността на дружествата и процедурата за учредяването им е Търговския закон. Други закони, свързани с конкретни корпоративни въпроси са Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за ДДС, Кодекс за социално осигуряване и т.н. Видовете търговски дружества са изчерпателно изброени в Търговския закон и Вие можете да изберете какво дружество да учредите и регистрирате според това, какви са нуждите на Вашия...

Виж повече

НОВО: Вече в сайта можете да направите промяна на име, адрес и на предмет на дейност на Вашето ООД и ЕООД!

Вече работи и услугата "Подготвяне на документи за промяна на име на дружество, на адрес на ООД и ЕООД и за промяна предмет на дейност". Сайтът ще изготви нужните документи за вписване на промяната - на име, на адрес, на предмет на дейност или и на трите. Вие само ще трябва да ги разпечатате, да ги подпишете и да ги подадете в Търговския регистър.

Виж повече