За контакти

Всички публикации

Едноличен собственик на капитала на ЕООД

  Едноличния собственик на капитала на ЕООД е управителен орган на дружеството. *** Управителни органи на Едноличното дружество с ограничена отговорност са Едноличния собственик на капитала на ЕООД  (ЕСК) и управителя (управители). --- Дружеството се управлява и представлява лично от Едноличния собственик на капитала на ЕООД-то или от определен от него управител. Ако Едноличният собственик на капитала е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице...

Виж повече

Дружествен договор на ООД

  Дружествен договор на ООД е документ, приеман от Общото събрание на съдружниците при учредяването на дружеството. Документа съдържа всички важни данни за дружеството. ООД е дружество с ограничена отговорност, в което капиталът е собственост на две или повече лица.   При учредяването на дружеството, в писмена форма се съставя дружествен договор на ООД , който се подписва от съдружниците - собственици на капитала. Съдружник, който не може да присъства лично при учредяването, може да бъде...

Виж повече

Разликата между ООД и ЕООД

Разликата между ООД и ЕООД е в броя на лицата, които участват в капитала на дружеството. *** Определение за Дружество с ограничена отговорност (ООД) е дадено в Търговския закон – съгласно чл.113 от ТЗ това е дружество, образувано от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. . 1. В този смисъл разликата между ООД и ЕООД се изразява в това, че ЕООД също е дружество с ограничена отговорност, но Еднолично дружество с ограничена...

Виж повече

Регистрация на търговско дружество - обща информация

. Законодателна рамка: Основният закон, регламентиращ видовете, корпоративната структура и дейността на дружествата и процедурата за учредяването им е Търговския закон. Други закони, свързани с конкретни корпоративни въпроси са Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за ДДС, Кодекс за социално осигуряване и т.н. Видовете търговски дружества са изчерпателно изброени в Търговския закон и Вие можете да изберете какво дружество да учредите и регистрирате според това, какви са нуждите на Вашия...

Виж повече

НОВО: Вече в сайта можете да направите промяна на име, адрес и на предмет на дейност на Вашето ООД и ЕООД!

Вече работи и услугата "Подготвяне на документи за промяна на име на дружество, на адрес на ООД и ЕООД и за промяна предмет на дейност". Сайтът ще изготви нужните документи за вписване на промяната - на име, на адрес, на предмет на дейност или и на трите. Вие само ще трябва да ги разпечатате, да ги подпишете и да ги подадете в Търговския регистър.

Виж повече

При промяна в съдружниците, кой трябва да подпише заявлението Г2 за обявяване на годишни финансови отчети и протокол за приемане на ГФО?

* Въпрос: В ООД през м.05.2013 се приема нов съдружник, който става и управител /преди не е бил съдружник в дружеството, нито управител/, но все още не е обявен отчета за 2012г в ТР. Старият управител е заличен от ТР (вече не е управител). От чие име се попълва Г2 и от чие име са останалите документи - от стария или новия управител и протокола на общото събрание - от старите съдружници ли трябва да се подпише? . Отговор на novafirma.bg: Заявление Г2 и декларацията по чл.13-4 от ЗТР се подписват от...

Виж повече

Намалени са таксите на Търговския регистър за регистрация на ЕООД и ООД

Намалени са таксите, събирани от Агенцията по вписванията 15.03.2013 г. С Постановление № 65 на МС от 08.03.2013 г. се изменя Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, изразяваща се в намаляване и отпадане на такси, събирани от Агенцията за вписване на обстоятелства в търговския регистър или за тяхната промяна. Така например таксата за вписване на новосъздадено дружество - ООД и ЕООД. се променя на 110 лв., а на промени в такова друестмо се намалява на 30 лв. За подаване по...

Виж повече

Двуезични документи за регистрация на ООД и ЕООД на Български и Английски и на Български и Руски език!

  Представяме на Вашето внимание и услугата "Генериране на документи за регистр ация на ООД и ЕООД на Български и Английски и Български и Руски език". С тази услуга можете лесно да изготвите двуезични документи - на български и Английски,съответно Руски език без е необходимо да знаете добре чуждия език. Въвеждате данните на български език, а получавате документите преведени на чуждия език ;)   * С нас е лесно! Убедете се сами !

Виж повече