За контакти

Всички публикации

Общо събрание на ООД

Общо събрание на ООД е управителен орган на дружеството, който се състои от всички съдружници.   Управителни органи на дружеството с ограничена отговорност са  общо събрание на ООД (ОС) и управителя (управители).   Общото събрание на ООД се състои от съдружниците, а на заседанията му могат да участват с право на съвещателен глас и управителят /ако не е съдружник/ и представител на работниците, ако в дружеството са наети повече от 50 лица. Общо събрание на ООД -  вземане на...

Виж повече

Актуални общи условия влизат в сила от 25 май 2018г. за всички клиенти на novafirma.bg

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година /General Data Protection Regulation/ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО или Общ регламент относно защитата на данните ( ОРЗД). Като отговорна компания, ние винаги сме следвали всички Законови изисквания и предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент. На...

Виж повече

22 ПРИЧИНИ ЗАЩО ДА ИЗГРАДИМ СОБСТВЕН БИЗНЕС (в цитати от известни личности)

           „Бизнесът е най-увлекателната игра, в която максимум хазарт се съчетава с минимум правила.” „Предизвикателствата правят живота интересен, а преодоляването им го прави смислен.”  “Ако не си готов да рискуваш, ще трябва да се задоволиш с обикновеното.“         „За да бъдеш успешен, трябва да вложиш сърце в бизнеса и бизнеса в сърцето си.“ „Човек може да постигне...

Виж повече

Можем ли с една такса да обявим няколко ГФО ?

. Можете с едно заявление (формуляр Г2) и с една такса да обявите няколко Годишни финансови отчета /ГФО/.   Ако през предните години сте пропуснали да обявите някои от отчетите на дружеството, направете го с подаването на отчета за текущата година - така ще обявите с една такса всички отчети. . . Например: ако сте пропуснали да обявите годишните отчети за 2017г., заедно с ГФО за текущата година можете да обявите и тях. Във формата на сайта ще маркирате 2017г. и 2018г. и сайта ще...

Виж повече

Учредителен акт на ЕООД

Какво е учредителен акт на ЕООД? Учредителния акт на ЕООД, както говори името му, е документ, приеман от Едноличния собственик на капитала при учредяването на дружеството. Документът съдържа всички важни данни за дружеството. ***   ЕООД е дружество с ограничена отговорност, в което капиталът е собственост на едно лице - Еднолично дружество с ограничена отговорност, Еднолично ООД или ЕООД. --- Форма на учредителен акт на ЕООД:   При учредяването...

Виж повече

Едноличен собственик на капитала на ЕООД

  Едноличния собственик на капитала на ЕООД е управителен орган на дружеството. *** Управителни органи на Едноличното дружество с ограничена отговорност са Едноличния собственик на капитала на ЕООД  (ЕСК) и управителя (управители). --- Дружеството се управлява и представлява лично от Едноличния собственик на капитала на ЕООД-то или от определен от него управител. Ако Едноличният собственик на капитала е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице...

Виж повече

Дружествен договор на ООД

  Дружествен договор на ООД е документ, приеман от Общото събрание на съдружниците при учредяването на дружеството. Документа съдържа всички важни данни за дружеството. ООД е дружество с ограничена отговорност, в което капиталът е собственост на две или повече лица.   При учредяването на дружеството, в писмена форма се съставя дружествен договор на ООД , който се подписва от съдружниците - собственици на капитала. Съдружник, който не може да присъства лично при учредяването, може да бъде...

Виж повече

Разликата между ООД и ЕООД

Разликата между ООД и ЕООД е в броя на лицата, които участват в капитала на дружеството. *** Определение за Дружество с ограничена отговорност (ООД) е дадено в Търговския закон – съгласно чл.113 от ТЗ това е дружество, образувано от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. . 1. В този смисъл разликата между ООД и ЕООД се изразява в това, че ЕООД също е дружество с ограничена отговорност, но Еднолично дружество с ограничена...

Виж повече